Join this Featured Workgroup!
Elite Investors

This group is for elite investors and traders that are dedicated to participating in an active community that wants to learn from each other, share their research, and work together to do deep analysis of securities. The moderator of this group taught securities analysis at UCLA and is dedicated to helping other investors improve their abilities.

In this private group, membership is restricted and regular contributions are required. Any member not contributing on a regular basis will be removed to make room for a new member.

In your application messsage, please share your background and what you can contribute to the group.Company Overview and News

5
EU mergers and takeovers (July 16)

14h reuters
BRUSSELS, July 16 (Reuters) - The following are mergers under review by the European Commission and a brief guide to the EU merger process:
AWI 39IB MQBKY RIO LGEPF RIO XOM HOGGF MCQEF DTEGF RTPPF LGEAF RIO TOT RTNTF SSUMF LGLD HRG MQG LGEJY DTEGY LGEIY

0
OTE Turns Switch on Lightning-Fast Greek Internet Connection

2018-07-12 thenationalherald
ÅêäÞëùóç ãéá ôçí åíåñãïðïßçóç ôçò ðñþôçò óýíäåóçò ïðôéêÞò ßíáò óôï óðßôé (Fiber To The Home) áðü ôïí ¼ìéëï ÏÔÅ, ôçí Ôñ'éôç 10 Éïõëßïõ 2018, óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ ÏÔÅ óôï Ðáëáéü ÖÜëçñï. Óôçí åêäÞëùóç ðáñÝóôçóáí ï õðïõñãüò ØçöéáêÞò ÐïëéôéêÞò, Ôçëåðéêïéíùíéþí êáé ÅíçìÝñùóçò, Íßêïò ÐáððÜò, ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò Ôçëåðéêïéíùíéþí êáé Ôá÷õäñïìåßùí ôïõ Õðïõñãåßïõ ØÇÐÔÅ, Âáóßëçò ÌáãêëÜñáò, ï ÄÞìáñ÷ïò Ðáëáéïý ÖáëÞñïõ, Äéïíýóçò ×áôæçäÜêçò êáé ï Ðñüåäñïò êáé Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôïõ Ïìßëïõ ÏÔÅ, Ìé÷Üëçò ÔóáìÜæ.
DTEGF DTEGY

5
EU mergers and takeovers (July 10)

2018-07-10 reuters
BRUSSELS, July 10 (Reuters) - The following are mergers under review by the European Commission and a brief guide to the EU merger process:
AWI 39IB MQBKY RIO LGEPF RIO XOM HOGGF MCQEF DTEGF RTPPF LGEAF RIO TOT RTNTF SSUMF LGLD HRG MQG LGEJY DTEGY LGEIY

5
EU mergers and takeovers (July 9)

2018-07-09 reuters
BRUSSELS, July 9 (Reuters) - The following are mergers under review by the European Commission and a brief guide to the EU merger process:
39IB MQBKY RIO ABFOF RIO XOM HOGGF DTEGF RTPPF LGEAF RTNTF MQG LGEIY AWI LGEPF MCQEF ICP RIO TOT ABRTY SSUMF LGLD HRG LGEJY DTEGY

0
BMW, Daimler, telcos in push to get EU adopt connected car standard

2018-07-09 channelnewsasia
BMW, Daimler, Deutsche Telekom and Ericsson have urged the European Commission to back a technology for connected cars they believe would help to speed up the rollout of 5G mobile networks across the bloc.
DTEGF DTEGY

4
EU clears Deutsche Telekom to buy Liberty Global's Austrian unit

2018-07-09 reuters
BRUSSELS (Reuters) - EU antitrust regulators approved on Monday Deutsche Telekom’s (DTEGn.DE) 1.9-billion-euro ($2.23 billion) purchase of cable provider Liberty Global’s (LBTYA.O) Austrian unit, saying the deal would not hurt competition.
TKAGY LBTYK LILAB LBTY LILAK LBTYB LBTYA TKMAF DTEGF DTEGY LILA

0
BMW, Daimler, telcos in push to get EU adopt connected car standard

2018-07-09 malaymail
BRUSSELS, July 9 — BMW, Daimler, Deutsche Telekom and Ericsson have urged the European Commission to back a technology for connected cars they believe would help to speed up the rollout of 5G mobile networks across the bloc.
DTEGF DTEGY

0
BMW, Daimler, telcos in push to get EU adopt connected car standard

2018-07-09 theedgemarkets
BRUSSELS (July 9): BMW, Daimler, Deutsche Telekom and Ericsson have urged the European Commission to back a technology for connected cars they believe would help to speed up the rollout of 5G mobile networks across the bloc.
DTEGF DTEGY

0
BMW, Daimler, telcos in push to get EU adopt connected car standard

2018-07-09 reuters
BRUSSELS (Reuters) - BMW, Daimler, Deutsche Telekom and Ericsson have urged the European Commission to back a technology for connected cars they believe would help to speed up the rollout of 5G mobile networks across the bloc.
DTEGF DTEGY

1
T-Systems Teams with VMware to Advance Cloud Offering with a Virtual Cloud Network

2018-07-09 globenewswire
With VMware NSX Data Center, customers gain consistent network and intrinsic security across on-premises and DSI vCloud
VMW DTEGF DTEGY

17
Alibaba in Talks With BT for Cloud Partnership in Europe Push

2018-07-09 thestar.com.my
Alibaba Group Holding Ltd. is in talks with BT Group Plc about a cloud services partnership as the Chinese internet giant challenges Amazon.com Inc.’s dominance in Europe. An agreement between Alibaba and the IT consulting unit of Britain’s former phone monopoly could be similar to Alibaba’s existing arrangement with Vodafone Group Plc in Germany, according to a person familiar with the matter, who asked not to be identified as the talks are private.
BOLRF BT.A VOD VOD BTGOF GOOG DTEGF BT BABA VODPF GOOGL BOL CSCO MSFT DTEGY

0
Thyssenkrupp shares jump after CEO offers to quit

2018-07-06 reuters
DUESSELDORF/FRANKFURT (Reuters) - Shares in Thyssenkrupp (TKAG.DE) jumped on Friday after Chief Executive Heinrich Hiesinger unexpectedly offered to step down, clearing the way for a radical restructuring of the group.
500470 DB TTST TATASTEEL TATLY DTEGF DTEGY

0
Spark says 96% offered 'agile' contracts have accepted, shtum on layoffs

2018-07-01 nbr.co.nz
However, the telco has yet to confirm its headcount after its latest restructure, which it earlier said will include redundancies, which are also implicit in Spark's stated aim to reduce its annual wage bill by $90 million to $470m; an amount that suggests hundreds of jobs could go.
DTEGF DTEGY

8
EU mergers and takeovers (June 27)

2018-06-27 reuters
BRUSSELS, June 27 (Reuters) - The following are mergers under review by the European Commission and a brief guide to the EU merger process:
AWI 39IB MQBKY ABFOF LGEPF DIREN HOGGF MCQEF DTEGF ICP LGEAF PWOPY TOT ABRTY LGLD HRG MQG LGEJY DTEGY LGEIY

0
Robert Bosch teams with startup Mojio to connect vehicles wirelessly

2018-06-27 reuters
(Reuters) - German auto supplier Robert Bosch GmbH[ROBG.UL] is teaming with Canadian startup Mojio to get more vehicles connected wirelessly to a wide range of digital services, from insurance companies to emergency responders, the companies said on Wednesday.
DTEGF DTEGY

Related Articles

KTOV: Kitov Pharamceuticals Holdings Analysis and Research Report

37m - Asif

History and Development of the Company Kitov Pharma was incorporated under the laws of the State of Israel (under a previous name) on August 12, 1968 and its ordinary shares were originally listed for trading on the TASE in 1978. The company's ordinary shares are currently traded on the TASE under the symbol “KTOV”, and its ADSs and its public warrants are traded on NASDAQ under the symbols “KTOV” and “KTOVW”, respectively. In October 2012, the District Court in Lod, Israel approved the creditors arrangement in accordance with Section 350 of the Companies Law in order to effectuate the sale by Kitov Pharma (then known as Mainrom Line Logistics Ltd.) of all its activities, assets, rights, obligations and liabilities to a private company held by its then controlling shareholders, and all rights of Kitov Pharma’s creditors against it were extinguished. The sale was made pursuant to an arrangement between Kitov Pharma and its creditors. Following such sale and a related cash...

ATHX: Athersys Analysis and Research Report

2h - Asif

Overview and Recent Developments Athersys is an international biotechnology company that is focused primarily in the field of regenerative medicine. The company's MultiStem® cell therapy, a patented and proprietary allogeneic stem cell product, is its lead platform product and is currently in later-stage clinical development. The company's current clinical development programs are focused on treating neurological conditions, cardiovascular disease, inflammatory and immune disorders, certain pulmonary conditions and other conditions where the current standard of care is limited or inadequate for many patients, particularly in the critical care segment. Current Programs By applying its proprietary MultiStem cell therapy product, the company established therapeutic product development programs treating neurological conditions, cardiovascular disease, inflammatory and immune disorders, and other conditions. The company's programs in the clinical development stage include ...

CYTX: Cytori Therapeutics Analysis and Research Report

22h - Asif

General The company's objective is to build a profitable and growing specialty therapeutics company. To meet this objective, Cytori Therapeutics has acquired and are developing two technology platforms that hold promise for treating millions of patients and represent significant potential for increasing shareholder value. The company's current corporate activities fall substantially into advancing these platforms: Cytori Nanomedicine and Cytori Cell Therapy. The Cytori Nanomedicine platform features a versatile liposomal nanoparticle technology for drug encapsulation that has thus far provided the foundation to bring two promising drugs into mid/late stage clinical trials. Nanoparticle encapsulation is promising because it can help improve the delivery and metabolism of many drugs, thus potentially enhancing the therapeutic profile and patient benefits. The company's lead drug candidate, ATI-0918 is a generic version of pegylated liposomal encapsulated doxorubicin. Pegyl...